06 10 60 06 02
Home Lichaamsgerichte therapie Homeopathie Systemisch werk Voor wie? Voorbeelden Tarieven Over mij Blog Contact

Privacy en Wkkgz

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde homeopatische behandeling.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of therapeut.

Uiteraard doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·              zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·              er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een                            verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een         factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•             Uw naam, adres en woonplaats

•             uw geboortedatum

•             de datum van de behandeling

•             een korte omschrijving ‘homeopatisch consult’ en de prestatiecode

•             de kosten van het consult

 

WKKGZ

Alle homeopaten in de complementaire zorg vallen sinds 1 januari 2017 onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). In het kader van deze wet moet iedereen kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dit hebben wij geregeld middels de collectieve aansluiting bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezond-heidszorg). De folder van de SCAG is bij mij op te vragen.